Szkolenia otwarte: wrzesień - październik 2016 r.

Lp.

Temat

     Program                                                               

Czas trwania

Cena

Terminy

   Adresaci                                 

1

Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w 2016r.

- bezdziennikowy system
- wykonywanie czynności kancelaryjnych 
w tradycyjnym systemie
- czynności kancelaryjne w systemie EZD
- klasyfikacja i kwalifikacja akt na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt.

8h

 280zł    

20 września

- kadra kierownicza urzędów,
- pracownicy merytoryczni i osoby odpowiedzialne za prawidłowy obieg dokumentów w urzędzie,
- pracownicy archiwum,

2

Kurs Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Ochrona Danych Osobowych.

- ochrona danych osobowych – zagadnienia prawne i organizacyjn,
-polityka bezpieczeństwa i instrukcja wykonawcza (bezpieczeństwa) – warsztaty projektowe
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
-podstawy technicznych aspektów zabezpieczeń

8h

280 zł

14 października

godz. 8.00

- osoby administrujące danymi osobowymi,
- kadra kierownicza,
- pracownicy przetwarzający dane osobowe (np. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu),
- osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych.

3

Odpowiedzialność Cywilna Przedsiębiorstwa

- odpowiedzialność cywilna deliktowa, czyli za czyny niedozwolone
- odpowiedzialność cywilna kontraktowa, czyli z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu,
-odpowiedzialność cywilna za produkt,
-odpowiedzialność cywilna pracodawcy za pracownika,
- odpowiedzialność przedsiębiorcy adekwatnie do reprezentowanej branży/zawodu

24h

620 zł

21-23 września

- osoby zarządzające pracownikami, - pracodawcy, menadżerowie, kierownicy i dyrektorzy oddziałów, specjaliści HR, specjaliści ds. kadrowych,  pracownicy działów kadr.

4

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016 r.

- omówienie i interpretacja zmienionych lub nowych regulacji dotyczących Prawa Zamówień Publicznych
- weryfikacja rażąco niskiej ceny – zmiana przepisów
- najczęstsze problemy zamawiających i wykonawców,

16h

560 zł

4-5 października

-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jst
-specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;
-przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;
-wykonawcy;
-wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

5

BHP. Procedura postępowania przy wypadkach przy pracy, sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

- wypadki przy pracy - w jakich sytuacjach możemy mówić o tym, że doszło do wypadku przy pracy? - definicje,  podstawy prawne,
- wypadki przy pracy w orzecznictwie sądowym,
- procedura ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
-sporządzanie dokumentacji dla wypadków przy pracy,
- wypadek w drodze do/z pracy – definicje,  podstawy prawne, przykłady,
- wypadek w drodze do/z pracy – sporządzanie dokumentacji,
- zasady i metody oceny ryzyka zawodowego,
- dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego,
- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne. 

16h

560 zł

26-27 września

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, inspektorów i specjalistów BHP. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które uczestniczą w pracach zespołów powoływanych przez pracodawcę w celu analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w zakładzie oraz dla osób które uczestniczą w procedurze ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

6

Zarządzanie projektem finansowanym ze środków UE w perspektywie
2014-2020

-System pieniędzy publicznych w Polsce w latach 2014-2020.
-System wdrażania funduszy Unii Europejskiej.
-Analiza wybranej dokumentacji konkursowej (EFS, EFRR)
– regulaminy konkursów
– wytyczne
– instrukcje przygotowania dokumentów aplikacyjnych
-Wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych.
-Analiza wniosku o dofinansowanie – określenie potrzeb i celów projektu, wskazanie uzasadnienia oraz zaplanowanie prac w projekcie (zadania, harmonogram).
-Metodyka PCM Zarządzania projektem. Analiza ryzyka
-Przygotowanie budżetu projektu finansowanego ze środków UE  zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności wydatków w  latach  2014-2020.
-Realizacja i rozliczanie projektu finansowanego ze środków UE.

40h

1280 zł

22-23 września

26-28 września

Wszystkie osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków  z UE oraz zarządzaniem wdrażaniem projektu zgodnie z wymaganiami w perspektywie 2014-2020.