IV Konkurs Informatyczny Order of Code

INFORMACJE OGÓLNE

IV edycja Konkursu Informatycznego Order of Code odbędzie się 25 lutego 2017 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu o godz. 10.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach: orderofcode.comlo2przemysl.edu.pl oraz perlagalicji.pl.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać swoje uczestnictwo na adres: konkurs@orderofcode.com podając swoje dane osobowe, adres email i nazwę szkoły. Uczestnicy używają swojego sprzętu, który mogą instalować już od godziny 8.

Zapraszamy chętnych młodych programistów do udziału w konkursie, który jest okazją do spotkania i wymiany doświadczeń.

REGULAMIN IV KONKURSU INFORMATYCZNEGO „ORDER OF CODE”

§ 1 USTALENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Order of Code jest lokalnym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej zainicjowanym w roku 2013. Jest przeprowadzany raz w roku.
 2. Organizatorami Konkursu „Order of Code” są: Order of Code sp. z o.o., Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” oraz II LO im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.
 3. Nad przebiegiem Konkursu w danym roku czuwa Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 4. Zadania Komisji Konkursowej:
  1. przygotowanie zadań konkursowych
  2. opracowanie wyników Konkursu
  3. ustalenie zasad przyznawania nagród laureatom Konkursu.
 5. Komisja Konkursowa ustala kryteria przydziału nagród – patrz 3 pkt. 2.
 6. Laureaci Konkursu otrzymują potwierdzony dyplomem, wydany przez Komisję Konkursową, tytuł Laureata Konkursu Informatycznego „Order of Code”.

§ 2 CEL KONKURSU

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną zarówno wśród uczniów jak i dorosłych mieszkających na terenie woj. podkarpackiego.

§ 3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter zadania wykonywanego indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby w zespole) z pomocą własnego komputera. Konkurs jest przeprowadzany w kategorii S-COOL – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich do uzyskania świadectwa maturalnego (poniżej 20 lat).
 2. Komisja Konkursowa składa się z 3 pracowników firmy Order of Code. W przypadku uczestnictwa w konkursie uczniów szkół, do Komisji włączani są przedstawiciele tych szkół (1 osoba na szkołę). Funkcję przewodniczącego Komisji konkursowej pełni przedstawiciel firmy Order of Code.
 3. Każdy zespół/uczestnik indywidualny otrzyma to samo zadanie programistyczne z dziedziny zastosowań biznesowych i będzie musiał opracować program, który wyliczy wynik np. liczbowy, którego poprawność można będzie szybko sprawdzić.
 4. Rozwiązanie może być napisane w jednym z następujących języków programowania: C++, C#, VB, Java.
 5. Wygrywa zespół/uczestnik indywidualny, który jako pierwszy przedłoży Komisji poprawnie rozwiązane zadanie wraz z kodem źródłowym i wykonywalnym programu wyliczającego wynik. Pozostałe zespoły/uczestnicy mogą kontynuować pracę w celu uzyskania ew. wyróżnienia.
 6. Komisja sprawdzi wyniki i niezwłocznie poinformuje o ich poprawności.
 7. W przypadku, gdy wynik będzie prawidłowy, Komisja sprawdzi dodatkowo czy przedstawiony program wylicza go poprawnie (m.in. program ma się uruchamiać).
 8. Przy braku jednomyślności komisja podejmuje decyzje większością głosów, a przy równej ilości decyduje głos osób z firmy Order of Code Sp. z o.o.
 9. Jeśli wynik lub kod nie jest poprawny, komisja odrzuca rozwiązanie, mimo to zespół/uczestnik indywidualny może kontynuować pracę (poprawić rozwiązanie, kod itp.) do upłynięcia 3 godz.
 10. Komisja ocenia rozwiązania w kolejności zgłoszeń.
 11. Wyróżnienie może (nie musi) być przyznane za wysokiej jakości kod poprawnie rozwiązujący zadanie.
 12. Jeśli żaden z zespołów/uczestników indywidualnych nie ukończy poprawnie zadania w ciągu 3 godz., komisja może ustalić zwycięzcę na podstawie oceny prac t.j. kodu źródłowego na moment zakończenia konkursu.

§ 4 WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW

 1. Każdy uczestnik/zespół przynosi własny sprzęt oraz oprogramowanie. W celu instalacji sprzętu sala konkursowa będzie otwarta od godz. 8:00-10:00.
 2. Przed oraz w trakcie konkursu dostępne będzie łącze internetowe WiFi. W trakcie konkursu można korzystać z zasobów Internetu bez ograniczeń, w celu realizacji zadania.
 3. Czas trwania konkursu – 3 godz.

§ 5 MIEJSCE I TERMIN

 1. Konkurs odbędzie się w II LO im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Glazera 44 w dniu 25 lutego 2017 r. o godz. 10.00.
 2. Zgłoszeń uczestnictwa w konkursie należy dokonywać indywidualnie lub zespołowo w terminie od 13 stycznia 2017 do 16 lutego 2017 r. na adres email: konkurs@orderofcode.com, podając następujące dane:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres e-mail
  3. Nazwa szkoły, klasa
  4. Zgłoszenie zespołowe (max 3 osoby) lub indywidualne
 3. Zgłoszenia będą potwierdzane zwrotnie na e-mail.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia rejestracji ze względu na ograniczoną ilość miejsc na sali.

§ 6 NAGRODY

 1. Łączna pula nagród wyniesie 3000 zł.
 2. Fundatorzy nagród: Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” oraz Order of Code Sp z o. o.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.