Zarządzanie Funduszami Unii Europejskiej

STUDIA PODYPLOMOWE:

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ

Autor programu: mgr Renata Stefaniak

TYP STUDIÓW:

 Studia podyplomowe dla osób z wyższym wykształceniem (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW  jest zapoznanie słuchaczy z funduszami europejskimi oraz przygotowanie do ich pozyskiwania poprzez skuteczne  zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także zapoznanie z praktycznymi  aspektami wykorzystania środków unijnych oraz innych donatorów.

STUDIA ADRESOWANE są do wszystkich, którzy chcą skutecznie aplikować o środki
na realizację projektów - do pracowników administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, do osób przygotowujących się do pracy w strukturach administracyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Adresatami studiów są także pracownicy instytucji biorących udział we wdrażaniu funduszy  oraz wszelkich organów kontroli.

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (preferowana w postaci  projektu).

SŁUCHACZE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW będą posiadać wiedzę teoretyczną o unijnych źródłach finansowania projektów – krajowych i międzynarodowych oraz praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania, zarządzania i ewaluacji (oceny) projektów dofinansowanych ze środków publicznych krajowych oraz unijnych z perspektywy samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowej, oświatowej oraz instytucji finansowej.

RAMOWY MODUŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ: 

Moduł

Przedmiot

Założenia strategiczne perspektywy 2014- 2020

Cele i założenia dokumentów strategicznych i programowych  UE
 i Polski w perspektywie 2014-2020.

System wdrażania i system instytucjonalny  funduszy UE w Polsce

Zarządzanie finansowe funduszami UE w perspektywie 2014 -2020

Wdrażanie funduszy UE w Polsce – programy operacyjne

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce – programy operacyjne

Europejski Fundusz Społeczny  (POWER)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (EFRR)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (EFS)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rybactwo i Morze

Inne fundusze europejskie

Programy Wspólnotowe Unii Europejskiej

Inne fundusze

Zarządzanie projektem

Planowanie projektu zgodnie z metodyką PCM

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektem

Zarządzanie wdrażaniem projektu

Zarządzanie kapitałem ludzkim, negocjacje

Monitoring  i ewaluacja

Zagadnienia prawne

Zastosowanie  ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności  przy realizacji projektów

Zatrudnianie osób do realizacji projektu, podwykonawstwo, rodzaje umów

Pomoc publiczna

Projekty partnerskie – umowa partnerska, zakres odpowiedzialności partnerów

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie fiszki projektowej  wg zaleconego schematu

Praktyka

Doświadczenie  z realizacją projektu w praktyce.

 

STRUKTURA ZAJĘĆ:

Studia obejmują 230 godzin wykładów, zajęć warsztatowych, praktyk i seminarium dyplomowe.

TRYB ZAJĘĆ:
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa/trzy semestry - w soboty i niedziele w godz.  9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Zajęcia prowadzone są w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu,
w budynku Kolegium Wschodniego przy ul.Książąt Lubomirslich 4.

 

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe karta do pobrania
 • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe w formie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego  kwestionariusz do pobrania
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł na konto Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
  (Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt studiów. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiany w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana)

TERMINY:

REKRUTACJA od 16 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW 8 kwietnia 2017 roku.

Miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

ul. Książąt Lubomirskich 4

37-700 Przemyśl

Składać osobiście

 • w Przemyślu w sekretariacie Studiów Podyplomowych ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110 
  w godz: 9.00 –13.00
 • w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego,
  ul. Cerkiewna 3, pokój 4, w godz. 8.00 - 15.00

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: podyplomowe@perlagalicji.pl  a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

Koszt studiów:

Możliwe są następujące formy płatności:

 • płatność roczna – 2 900,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • płatność semestralna dwie raty  po 1 500,00 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru.

Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.

Każda kolejna rata pociąga za sobą dodatkową płatność 50,00 zł.

Osoby, za które czesne pokrywa zakład pracy, wnoszą opłatę w jednej racie.

Całość wpłaty  lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów  na konto Fundacji :

Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001  z podaniem nazwiska studenta oraz nazwy studiów podyplomowych

 

NASZE ATUTY:

 • Przydatna aktualna wiedza - tematy zajęć dostosowane do nowych funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, oraz innych dostępnych funduszy,
 • Wysoko wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą trenerzy funduszy unijnych, pracownicy administracji odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie funduszy unijnych,  doświadczeni  praktycy a także specjaliści z zakresu prawa europejskiego i funkcjonowania instytucji unijnych,
 • Doświadczenie wynikające z realizacji 11 edycji studiów podyplomowych w tym  5 edycji finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - 3 edycje na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie dla kadry zarządzającej instytucji pomocy
  i integracji społecznej oraz 2 edycje jako partner w projektach realizowanych dla kadry zarządzającej w oświacie.
 • Referencje dotychczasowych absolwentów studiów i podmiotów zlecających ich realizację

 

KONTAKT :

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”

   Sekretariat Studiów Podyplomowych

   ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110

   37- 700 Przemyśl

   tel. 501 245 913

   e- mail: podyplomowe@perlagalicji.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00