Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej

STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI  EKONOMII  SPOŁECZNEJ

Autorzy programu:
dr Sławomir Solecki, mgr Małgorzata Wałczyńska, mgr Zbigniew Hanas

Konsultacja:
mgr Justyna Bartosiewicz, mgr Andrzej Zbroja, mgr Mariusz Andrukiewicz

TYP STUDIÓW:
Studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym (magisterskim, licencjackim, inżynierskim)

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i menadżerskiej podmiotów ekonomii społecznej, posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu uwarunkowań prawnych, efektywnego zarządzania finansami PES, zarządzania personelem, współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowaną do praktycznego kierowania strategią marketingową PES oraz korzystania ze wszelkich instrumentów finansowych dostępnych dla PES.

STUDIA ADRESOWANE są do członków organizacji pozarządowych, pracowników podmiotów ekonomii społecznej, doradców Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania PES. Adresatami studiów podyplomowych są także przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji samorządowych, pracownicy administracji publicznej, instytucji rynku pracy, instytucji integracji i pomocy społecznej, którzy chcą skutecznie wdrażać zadania wynikające z przyjętych polityk publicznych, w tym Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

WARUNKIEM UKOŃCZENIA STUDIÓW jest uczestniczenie w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

SŁUCHACZE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW będą posiadali wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, jak i prawa oraz finansów, niezbędną do tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, a także do odpowiedniego kreowania wizerunki PES i podejmowania efektywnej współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym.

RAMOWY MODUŁOWY PROGRAM  STUDIÓW: 

Nazwa  modułu

Przedmiot / Blok tematyczny

Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej państwa

Ekonomia społeczna w strategicznych programach polityki społecznej

Trzeci sektor jako promotor ekonomii społecznej w Polsce.

 

Ekonomia społeczna w polskim systemie prawnym

Podstawy tworzenia PES

Akty prawne regulujące działalność PES.

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza PES

Status organizacji pożytku publicznego

Źródła pozyskiwania środków oraz instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych.

Zarządzanie biznesowe w podmiotach  ekonomii społecznej

Model zarządzania biznesowego PES

Strategia rozwoju PES

Analiza rynku - marketing, reklama i promocja PES

Planowanie biznesowe PES

Zarządzanie finansami podmiotów ekonomii społecznej

Zarządzanie finansami PES

Podstawy rachunkowości PES

Zarządzanie kosztami PES

Narzędzia  analizy finansowej PES

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej

Zarządzanie organizacją. Style przywództwa. Kapitał ludzki w PES

Zatrudnienie personelu w podmiotach ekonomii społecznej

Zarządzanie relacjami interpersonalnymi w PES.

Zarządzanie kontaktami PES z podmiotami otoczenia lokalnego

 

Zarządzanie projektami wdrażanymi przez podmioty ekonomii społecznej

Metodyki planowania realizacji projektu

Zarządzanie wdrażaniem projektu.

Monitoring i ewaluacja w cyklu realizacji projektu

Informatyczne wspomaganie zarządzania projektem

Zasady przygotowania wniosku projektowego

Tworzenie aplikacji projektowej

Podmioty ekonomii społecznej jako źródło innowacji społecznych w środowisku lokalnym

Rola władzy publicznej w kreowaniu przedsiębiorczości społecznej

Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym

Budowanie marki i wizerunku przez PES

Praktyka zawodowa w podmiotach ekonomii społecznej

Praktyka w podmiocie ekonomii społecznej

Wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie opisu przedsięwzięcia społecznego

i/lub biznesplanu dla podmiotu ekonomii społecznej

STRUKTURA ZAJĘĆ
Studia obejmują: 240 godzin wykładów, zajęć warsztatowych i projektowych, seminarium dyplomowe oraz praktykę zawodową w PES. Łącznie 30 ECTS

TRYB ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym przez dwa/trzy semestry - w soboty i niedziele w godz.  9.00 - 17.30, zwykle co dwa tygodnie (z wykluczeniem długich weekendów i świąt).

Zajęcia prowadzone są w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, w budynku Kolegium Wschodniego przy ul. Książąt Lubomirskich 4.

Istnieje możliwość rezerwowania noclegu na terenie uczelni w cenie 35,00 zł (w pok. dwuosobowych).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniona karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe 
 • podanie do Rektora PWSW w Przemyślu o przyjęcie na studia podyplomowe w formie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego  
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100,00 zł na konto Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
  (Opłata wpisowa nie wchodzi w koszt studiów. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany lub kierunek studiów nie zostanie uruchomiany w danej edycji opłata zostanie zwrócona na konto kandydata. W przypadku rezygnacji kandydata opłata nie jest zwracana)

REKRUTACJA: od 16 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

ROZPOCZĘCIE STUDIÓW:  8 kwietnia 2017 roku.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
ul. Książąt Lubomirsich 4
37-700 Przemyśl

Składać osobiście

 • w Przemyślu w Biurze Fundacji, ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110 
  w godz: 9.00 –13.00
 • w Jarosławiu w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego,
  ul. Cerkiewna 3, pokój 4. w godz. 8.00 - 15.00

Zapisów można także dokonać wcześniej drogą elektroniczną przesyłając formularz zgłoszenia na studia na adres: podyplomowe@perlagalicji.pl  a następnie dostarczyć dokumenty w terminie jak wyżej.

Koszt studiów:

Możliwe są następujące formy płatności:

 • płatność roczna – 2 700,00 zł, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
 • płatność semestralna dwie raty  po 1 400,00 zł, przed rozpoczęciem każdego semestru.

Rozłożenie opłat na większą ilość rat jest możliwe po uzyskaniu zgody.

Każda kolejna rata pociąga za sobą dodatkową płatność 50,00 zł.

Osoby, za które czesne pokrywa zakład pracy, wnoszą opłatę w jednej racie.

Całość wpłaty  lub pierwsza rata (w zależności od wyboru formy płatności) powinna zostać wniesiona
w nieprzekraczalnym terminie do dnia rozpoczęcia studiów na konto Fundacji :

Numer konta: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001  z podaniem nazwiska studenta oraz nazwy studiów podyplomowych

Dla osób współpracujących z podmiotami ekonomii społecznej 200 zł zniżki!!!

NASZE ATUTY:

 • Program zgodny z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz dostosowany do Standarów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Wysoko wykwalifikowana kadra - zajęcia prowadzą wysokiej klasy eksperci w zakresie ekonomii społecznej, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi, dobrze prosperującymi  podmiotami ekonomii społecznej,  doświadczeni praktycy w dziedzinie prawa oraz zarządzania finansami PES,
 • Doświadczenie wynikające z realizacji łącznie 17 edycji różnych kierunków studiów podyplomowych, w tym na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Rzeszowie,   
 • Referencje dotychczasowych absolwentów studiów i podmiotów zlecających ich realizację

KONTAKT:

 

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
ul. Książąt Lubomirskich 4,  pokój 110
37- 700 Przemyśl
tel. 501 245 913
e- mail: podyplomowe@perlagalicji.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00